?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 宽带业务与通信|光U化演化-北京安瑞泰通讯技术有限公?/title> <style type="text/css"> <!-- body { margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; } --> </style> <link href="/css/text.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <Script language="javascript"> var flag=false; function DrawImage(ImgD,ImgWidth,ImgHeight){ var image=new Image(); image.src=ImgD.src; if(image.width>0 && image.height>0){ flag=true; if(image.width/image.height>= ImgWidth/ImgHeight){ if(image.width>ImgWidth){ ImgD.width=ImgWidth; ImgD.height=(image.height*ImgWidth)/image.width; }else{ ImgD.width=image.width; ImgD.height=image.height; } ImgD.alt=image.width+"×"+image.height; } else{ if(image.height>ImgHeight){ ImgD.height=ImgHeight; ImgD.width=(image.width*ImgHeight)/image.height; }else{ ImgD.width=image.width; ImgD.height=image.height; } ImgD.alt=image.width+"×"+image.height; } } } </Script> <body style="text-align:center"> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = " https://#/hm.js?aa189e073f13c4cbd7c91693fe5b6da1 "; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = " https://#/hm.js?c7710f487a5e601231c3994d79253026 "; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td height="10"></td></tr></table> <table width="1003" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td height="50" colspan="2"><table width="1003" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="400"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="30"></td> <td align="left" valign="bottom"><img src="/picture/biao.jpg" /></td> </tr> </table></td> <td width="40"><img src="/picture/z1.jpg" width="40" height="50" /></td> <td width="563" align="right" background="/images/z2.jpg"> <span style=" font-weight: bold; font-size: 1.3em; padding-right: 35px; ">联系电话Q?10-88408200 13701106859</span> <a style="cursor:hand">设ؓ首页</a> | <a href="javascript:window.external.addfavorite('http://qxu1192690032.my3w.com','安瑞?)" class="aa">加入收藏</a> | <a href="/a/lianxiwomen/" class="aa">联系我们</span></a>   </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="203" colspan="2" align="left"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs//flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1003" height="203"> <param name="movie" value="/flash/z1.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="/flash/z1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1003" height="203"></embed> </object></td> </tr> <tr> <td height="35" align="center" background="/images/z3.jpg"><table width="914" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="44" height="35"></td> <td width="2" valign="top"><img src="/picture/lt-1.jpg" width="2" height="29" /></td> <td width="114" align="center" valign="top"><a href="/"><img src="/picture/tu-1.jpg" width="45" height="27" border="0"></a></td> <td width="2" valign="top"><img src="/picture/lt-1.jpg" width="2" height="29" /></td> <td width="114" align="center" valign="top"><a href="/a/gongsijianjie/"><img src="/picture/tu-2.jpg" width="65" height="27" border="0" /></a></td> <td width="2" valign="top"><img src="/picture/lt-1.jpg" width="2" height="29" /></td> <td width="114" align="center" valign="top"><a href="/a/chanpinzhanshi/"><img src="/picture/tu-3.jpg" width="65" height="27" border="0" /></a></td> <td width="2" valign="top"><img src="/picture/lt-1.jpg" width="2" height="29" /></td> <td width="114" align="center" valign="top"><a href="/a/jishuzhongxin/"><img src="/picture/tu-4.jpg" width="65" height="27" border="0" /></a></td> <td width="2" valign="top"><img src="/picture/lt-1.jpg" width="2" height="29" /></td> <td width="114" align="center" valign="top"><a href="/a/qiyezhaopin/"><img src="/picture/tu-5.jpg" width="65" height="27" border="0" /></a></td> <td width="2" valign="top"><img src="/picture/lt-1.jpg" width="2" height="29" /></td> <td width="114" align="center" valign="top"><a href="/a/lianxiwomen/"><img src="/picture/tu-6.jpg" width="65" height="27" border="0" /></a></td> <td width="2" valign="top"><img src="/picture/lt-1.jpg" width="2" height="29" /></td> <td width="40"></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="1003" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> <tr> <td width="219" height="25" align="center" valign="top" bgcolor="#D6E8F6"> </td> <td width="783" rowspan="3" align="center" valign="top"><table width="90%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td align="left"><a >主页</a> > <a href='/a/jishuzhongxin/'>技术中?/a> > <a href='/a/jishuzhongxin/jishuwenzhang/'>技术文?/a> > </td> </tr> </table> <table width="710" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td><img src="/picture/hui-1.jpg" width="710" height="11" /></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/hui-3.jpg"> </td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/hui-3.jpg"><table width="85%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="30" align="center" bgcolor="#89CC00"><span class="z1"><strong class="z2"> 宽带业务与通信|光U化演化 (阅读ơ数Q?script src="/plus/count.php?view=yes&aid=173&mid=1"type='text/javascript' language="javascript"></script>)</strong></span></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="1" align="left" valign="top"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">摘要Q随着宽带多媒体业务的发展Q对通信|的要求来高Q主要体现在各种业务对带宽和定w的要求,实质在于以更的h提供更高带宽的服务?nbsp; </span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">                   </span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">         Z业务的驱动,通信|正在不断演化。但是从Ҏ上解军_宽的办法只有光纤和光通信技术。正在日益成熟的光通信技术ؓ通信|的光纤化演化提供了条g。在l?/span><u style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">SDH</u><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">和PDH光传送技术在骨干|中被广泛采用之后,新的光通信技术如波分复用Q?/span><u style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">WDM</u><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">Q,无源光网l(POQ以及光联网QAONQ等技术ؓ通信|进一步的演化提供了有效的途径?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    一、引a</span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    q年来迅速发展的宽带多媒体业务,如交互式业务Q广播式业务以及其他业务Q其宽带Q高速,多种媒体l合的特性对通信|提出更高要求,主要体现在大定wQ高速,协议透明Q通\高可靠性,操作和管理简单等斚w。在q些业务的驱动下Q以及电信业务的普及Q电信网的演化正在迅速进行,本要方向是宽带化Q智能化Q个人化和综合化{。特别是INTERNET的发展得通信|的宽带化演化更加急迫。ؓ此各电信q营者加速了</span><u style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">电信|?/u><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">的徏讑֒演化Q以侉K应宽带业务对带宽和定w的要求。从Ҏ上来_|络的演化是Zl用户以更少更便宜的h提供更丰富更高速的业务。这个问题只有光U和光通信技术才能从Ҏ上解冻I其他方式的途径只能是过渡性的。同时对性能的要求得电信网已经沿着采用最的光电转换接口和尽量采用端对端光连接的模式q行演化Q最l可能发展成全光通信|。因此通信|的光纤化演化是一个大势Q对于骨q网和接入网都十分重要?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    实际上光U和光通信技术在通信|的应用已经十分q泛Q不仅在骨干传输|中普遍采用Q而且在接入网中已有应用。但是这U用于主要是利用光纤的传输优势,随着通信技术和通信|的发展以及光通信新技术的发展Q光通信技术以及不仅仅是传输问题,而是一个新的概念和|络。也是_光纤通信在通信|的演化中不仅仅是单独的点到点的光链路或利用新技术扩容,而是一个新的概念:全光|或光传送网。当然从现有通信|演化到光联|需要时间和技术等斚w的积累,但是采用新的光通信技术逐步演化到光传送网是国内外专家的一致看法。本文讨论宽带业务对通信|光U化演化的要求,光通信新技术,通信|光U化演化的过E以及L分复用和光传送网技术的协议?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    二、与骨干|相关的光通信新技?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">虽然SDH和PDH{传输普遍利用光U,光电器g在传输中q泛使用Q但是实际利用的光纤资源十分。以目前 SDH使用?2.5GbQS传输ZQ所使用的光U带宽只占光U带宽(U?OTHZQ的OQO08 Q。虽然用电时分复用可进一步提高传输容量,但是׃电子技术的限制Q当1OG的SDH信号在传输时会有各种问题出现如色散,串扰以及电子器g的用频率极限等?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    与此同时Q新的业务对通信|容量和带宽的要求日益增ѝ在技术能力与业务要求相矛盄情况下,解决q一问题的根本出路在于利用光通信新技术。利用带宽资源的最有效Ҏ之一是复用技术,甉|分复用在通信|中普遍使用Q另外的复用手段是L分复用和频分复用以及码分复用{。近q来光通信技术的q速发展得利用L分复用技术(WDMQ成决通信|带宽和定w的主要措施,世界范围内各电信q营者利用WDM技术进行点对点扩容以及利用WDM技术进行光联网的徏设。与此同时掺杂光U放大器QEDFAQ技术的发展军_杂而昂늚电中l问题以及光信号的传输距L供了方便。因?WDMQ?EDFA技术实际上成ؓ通信|光U化的演化和通信|扩充容量带宽的增大最方便的手D之一Q其商用化在q几q里已经得到q速的发展?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">1QWDM技术和pȝ</span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    典型的利用光U传输信Lpȝ不仅受到电子瓉的限制而且q受C个因素的限制Q色散和损耗。光U色散对信号的限制主要是光信L展宽Q当光信号随着传输的距d大不断展宽,当到一定程度时Q信号将无法识别。一般来说光信号的传输距M光纤色散和传输速率的乘U成正比。对于特定色散的光纤Q其传输距离和传输速率是一对矛盄一体。因此色散限制了高容量的传输距离。另外信号在传输q程中的损耗也对信L传输距离有限制。因此一般采?R电中l,也就是光电{换,电光转换Q得信号再生,恢复信号质量。通过电中l解册散和损耗的限制Q但高速传输信号受到的电子瓉的限制是无法克服的?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    Z解决高速大定w信号的传输,可采用的技术有I分复用Q时分复用,波分复用Q频分复用和码分复用{手Dc目前电时分复用技术已得到q泛使用Q空分复用技术效率低没有优势。光波分复用和频分复用技术本质上是一LQ差别在于频分复用的信道间隔更窄Q需要更高性能的器Ӟ但传送容量更大。码分复用的优势是十分明昄。发展的方向可能是多U复用技术的混合使用。目前在骨干|中波分复用技术和pȝ已经成熟q已逐步商用?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    宽带波分复用技术在以前的通信|中已被利用Q一般采?55Onm?31Onm两个H口来传送两路信P例如上行信号和下行信受但是目前所指WDM技术主要指密集波分复用技术,卛_一定的波段上传送多个信道的信号。例如目前利用WDMq行括容的WDM技术是?550nmH口附近传?,8,16,32,64{多路信道信受也是说WDM技术是在一芯光U内传送多个L长信道,每个光信道的传输定w可以与单个传输系l的定w一样大Q应此ȝ传输定w成倍增加,可以实现TbQS的传输?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    ׃取电中的费用比较高Qƈ且带来了~系列电子瓶颈。因此研Ih员通过多年的努力研制成功光U放大器Q通常使用的是EDFA。EDFA?55Onm附近的光攑֤增益范围?5nm左右Qƈ且有较好的增益^坦度Q可以对多个155OnmH口附近的信道同时放大,使得中的费用下降,q且使得光信L传输距离可以延到色散容许的范围内?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    在WDM和DEFA技术成熟后Q首先用来点对点传输Q一般WDM点对点系l也是目前商用最q泛的系l之一如图1所C。图C系lؓ8信道单向WDMpȝQ两端分别有8个光端机Q有对多个信道光复用的合波器和解复用的分波器Q有用作功率攑֤的EDFA和前|放大的EDFA。实际系l一般是双向的,但是端机是公用的。同时根据传输距ȝ长短军_是否采用U\攑֤EDFA。系l的波长转换器根据各个系l的特点集成在TM或光复用器中Q有些系l甚至不含L长{换器Q但如果考虑C后利用WDM技术和pȝq行l徏光传送网QL长资源是有限的,因此|络节点处需要L长{换。ؓ了实现WDM的光联网Q需要基于WDM技术的光分插复用器QOADMQ和光交叉连接器QOXCQ等讑֤和系l,以及光联|的协议{。本文将在后面讨斚w的问题?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    2QWDM目前和将来在|络中的应用</span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    (1) 在长途干U和本地|中的全面应?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    WDMpȝ在长途干U系l中已经大量使用Q目前网l运营者正在讨论WDM在本地网中的应用。由于本地网传输距离相对要近Q得WDM技术的光中l优势消失。但是随着用户对带宽追求,特别是城市大用户希望l徏自己大容量、高速率的专用网Q?/span><u style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">VPN</u><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">Q时Q以前铺讄光缆可能会短~。而铺设新的光U光~的工程费用越来越大,q将可能DWDMpȝ在本地网中逐步被利用。可以想象大城市和一些光U光~紧~的地区会首先采用WDMQ随着WDM?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">备成本的下降Q长途干U和本地|全面采用WDMpȝl徏光传送网是一些专家的看法。最q利用L分复用技术ؓ接入|提供多用户服务的技术也在讨Z中?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    Q?Q支持全业务传送网化网l结构和层次</span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    目前基本的传送网是SDH|络Q话音业务直接通过SDH|络传送。但数据业务则通过TCPQ?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">IP|络传送,而TCPQIP通过ATM|络传送或</span><u style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">路由?/u><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">转发至SDH|,ATM业务通过SDH|络传送。因此IP格式的数据的传送需要打包成ATM信元形式QATM信元q一步通过SDH传送。或者IP通过路由器{换成SDH格式传送。这h据网l层层叠加,十分复杂。随着WDM技术的成熟Q特别是WDM技术所h的传送格式和速率透明的特性,为简化网l结构、简单组建数据通信|提供的可能。WDMpȝ实现传送格式和速率透明的关键是发送OTU和接收OTU能够自适应传送格式和速率Q这时OTU没有3R功能Q但hq泛的应用前景。实际上CIENA、LUCENT{已l生产出h传送格式和比特率透明的OTUQ得WDM传送数据信息成为可能。最q一些WDM讑֤生厂家和IP讑֤生厂家为有些运营者提供了支持全业务的实验|。可以说利用 WDMpȝ的这一Ҏ组?IP OverWDM?ATM Over WDM以及其他直接通过 WDM传送信息的技术和pȝ是WDM技术和pȝ的另一个十分重要的发展势Q将化网l结构、降低网l徏设成本,形成支持全业务传送网。有兛_用WDM支持IP over X斚w的接口和规范QITU一T 和光|络互联论坛正在研究之中?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    3QWDM应用相关问题</span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    虽然 WDM技术特别是点对?WDMQ?EDFA技术和pȝ已经成熟且商用,但是WDMpȝ向上兼容Q将来进行WDM联网以及向光传送网q渡Q和向下兼容Q在SDH|和光缆U\中利用WDM扩容Q的问题q未解决Q而且相关标准和徏议ƈ未完善。这些问题给具体应用带来了困难。现阶段利用WDM技术所面的问题可归纳如下Q?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    Q?QWDM应用光纤cd的确定。根据光U的色散和损耗参敎ͼ光纤一般可分ؓ常规光纤</span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">QG652光纤Q,色散位移光纤QG653光纤和G655光纤Q,色散补偿光纤。常规光U是使用最q泛的光U,WDMpȝ也可以用,?2.5XN的信号光攑֤器,无需色散补偿可传?O0公里。但׃?550urnH口的色散系数太高,限制了传输距d单信道容量,因此无色散补偿时传?1OGXN信号的距Mؓ明公里,要传送更长距L需要色散补ѝG653光纤是色散位UdU,155OnmH口是零色散Q非U性效应的怽匚w条g十分易满I因此不适合WDMpȝ。但通过适当选择信道和控制光功率也可传送WDM信号。G655光纤也属色散位移光纤Q在1550urn的色散较但q不为零。这样对于WDMpȝ既可避免非线性串扎ͼ也从一定程度上解决了色散限制的传输距离和传输容量问题。例?1OGxN许的色散补偿可传输480公里。色散补偿光U主要ؓ了补偿其他光U的色散Q一般不独立使用?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    Q?QWDM信道的选定。对于独立的点对点WDMpȝ信道的选择除了非线性效应和信道隔离度的限制外,可以灉|的选择信道。实际上q没有独立的点对点系l,最lWDMpȝ要联|(和SDH联网QWDM联网Q光传送网Q,因此要互通互联必要有统一的信道。另外,信道是资源,来可用的信道资源在建立全球通信q_时将会十分有限,因此信道资源的选择和规划将十分重要。ITU一T 定义了以193.1TGHZZ心的?OOGHz为最信道间隔的标称信道波长。这些信道范围覆?528Q?7nM-1560.61nmQ具体系l可Ҏ国家和地方的规划q行选择信道?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    Q?QWDM非线性串扰。非U性串扰是WDM技术应用的主要限制。当满怽匚w和光功率辑ֈ一定量U时Q非U性串C发生。非U性串Ҏ四L混频Q自怽调制和非U性散等U类。一般通过选择光纤和信道以及控制光功率可减非U性串扰?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    Q?QWDMl网及保护。目前WDM技术应用的最重要且没有有效解xD늚问题是WDMl网和保护问题。点对点的WDM岛存在于SDH|中是暂时的q渡性的Qؓ了彻底解决传送容量,利用WD-Mpȝl网是必然的。同Ӟ为大定w的WDMpȝ提供保护的意义是十分明显的。因此是和SDHl合q行l网q提供SDH层的保护Q还是利用光分插复用器(OADMQ和光交叉连接器QOXCQ进行组|ƈ提供光\层的保护Q是十分难以选择和解决的Qƈ且技术都存在着困难?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    Q?QG957和G692接口的差别。由于G957和G692信号的光信噪比与电信噪比的关pM同,相同的光信噪比,G957的电信噪比高于G692的电信噪比。从而造成接口有可能失配?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    4Q向光传送网的过?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    目前主要商用的WDMpȝ主要是点对点WDMQEDFApȝQ这L对点?WDMpȝ在整个通信|中会造成利用电子技术进行交换和分插复用的节Ҏ为瓶颈。ؓ了进一步利用光通信技术的优点Q克服光甉|口{换和复用D늻l电处理的瓶颈,利用WDM技术进行联|进一步演化到光传送网或全光网被认为是通信|发展的方向。因此利用WDMq行高速大定w通信|时Q要考虑到将来向光传送网的过渡,q且需要逐步引入OADM和OXCq行WDM区域l网Q在l网时要对信道和光纤cd作合理且有预见性的规划Q以便将来进行全国和全球光联|。由于光传送网不仅涉及到光电器件和光通信pȝQ而且Z全球光网l的互联和互通需要相关的协议。所以这个过渡过E可能需要较长时间?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    三、光通信新技术与接入|徏?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    目前业务需求的宽带化、数字化和综合化与落后的接入手段之间的矛监ַl成为电信网中的主要矛盾之一。因此开展新一代用h入网的徏讑ַ是刻不容~,是电信业发展的必然要求,是电信市场竞争的需要。同时徏设新一代接入网是优化网l结构、电信网演化的必焉径。新一代的接入|最l的方向是光U到Ӟ</span><u style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">FTTH</u><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">Q,但由于目前成本较高、接入技术的多种化,普遍开展FTTH的徏设ؓ时尚早。目前开展接入网的徏讄关键是尽量实现接入网的光U化Q即使得光纤可能靠q用戗可以说接入|的关键是光U化演化和光通信技术的使用?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    但是在下一阶段的接入网的徏设中Q具体ؓ宽带l合业务用户提供接入的系l和技术将?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">最重要的。无源光|络Q?/span><u style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">PON</u><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">Q以及支持ATM的宽带光|络QAPONQ技术和pȝ被认为是宽带l合业务接入和实现光U到ӞFTTHQ的理想技术之一Q同时也适合为重要用L提供光纤到大楼和办公室?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    目前利用宽带无源光网l(APONQ进行接入网l网的方案和实际应用q不多,H带PON?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">应用比较q泛。欧z电信联盟在BONAPARTE计划中利用BAFpȝ和ATM核心|组成全光网l,其中BAFpȝ的OLT与ATM</span><u style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">交换?/u><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">相连QATM核心|连接不同的BAFpȝ。这L|络提供了远E教学和q程ȝ{宽带多媒体业务Q显CZ全光|络、特别是无源光网l应用于接入|的一U模式。具体而言Q利用无源光|络q行接入|组|要利用SDH、ATM和PON或APON技术,在主q层利用ATM和SDH技术提供传输,PON或APONpȝ接入定位于分配层或引入层Q通过d节点的ADMq接CqӀ对于用户密度大和安全性高的地区,在分配层利用SDH和ATM技术,分配层节点连接PON或APONpȝ。当然具体要Ҏ实际情况而定。实际上PON和APONpȝ也可直接位于d层。由于窄带PONpȝq不支持宽带业务Q而APONpȝ支持H带业务Q在具体应用中徏议采用APONpȝ。实际上PONpȝ与APONpȝ相比Q唯一的优势在于接水用户多。但是APONpȝ正在向SuperPONpȝ发展QSUperPON的OLT可分2OOO路以上,覆盖距离100公里Q采用光中取代局所Q可以说是未来接入网的必焉择。因此在利于无源光网l组|时量采用APONpȝ。但目前SDH、ATM和APONpȝ讑֤成本较高QAPON技术正在发展之中,因此上述l网Ҏ可以考虑在宽带业务发展较快和用户需求较急迫的地区实施。其中对于一些重点用户如银行、政府机关等采用APON技术提供接入是比较理想和可行的?/span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    四、结束语</span><br data-filtered="filtered" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体;">    骨干|中的WDM技术的应用和光U接入网的徏设是通信|光U化演化的主要的体现Q随着光通信技术的发展和全球联|协议的成熟Q未来信息高速公路必然是依赖于光U和光通信技术构建的物理q_?/span> </td> </tr> <tr align="center"> <td align="right">?a href="#" onClick="javascript:window.close(); return false;"><font color="#000000">关闭H口</font></a>?/td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/hui-3.jpg"> </td> </tr> <tr> <td><img src="/picture/hui-2.jpg" width="710" height="11" /></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> </td> </tr> <td width="220" align="center" valign="top" bgcolor="#D6E8F6"><br /> <table width="90%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="padding-bottom: 15px;"> <form action="/plus/search.php" name="formsearch"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <input type='hidden' name='typeid' value="2"> <input type="text" name="q" style=" width: 120px; margin-left: 10px; "> <input type="submit" name="submit" value="搜烦" /> </form> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="bottom"><img src="/picture/2.jpg" width="186" height="38" /></td> </tr> <tr> <td height="15"></td> </tr> </table> <table width="181" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/" target="_self">光纤熔接讑֤及配?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/danxinguangqianrongjieji" target="_self">国光纤熔接?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/daizhuangguanqianrongjieji" target="_self">带状光纤熔接?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/pixianguangqianrongjieji" target="_self">q口光纤熔接?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/guangqianqiegedao" target="_self">光纤切割刀</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/guangqianrongjiejipeijianjihaocai" target="_self">光纤熔接机配件及耗材</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/guanglanjiguanqian" target="_self">光缆及光U?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/guangqiandaohuchanpin" target="_self">光纤到户产品</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangxianrongjieshebeijipeijian/baopianguangqianrongjieji" target="_self">保偏光纤熔接?/a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/guangshiyufansheyijipeijian/" target="_self">光时域反A及配?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangshiyufansheyijipeijian/guangshiyufansheyi_OTDR_" target="_self">光时域反AQOTDRQ?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangshiyufansheyijipeijian/mokuaishiOTDR" target="_self">模块式OTDR</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangshiyufansheyijipeijian/OTDRka" target="_self">OTDR?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangshiyufansheyijipeijian/OTDRpeijian" target="_self">OTDR配g</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangshiyufansheyijipeijian/PONguangshiyufansheyi" target="_self">PON光时域反A</a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/" target="_self">光通讯专业试仪表</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/keshiguangyuan_hongguangyuan_" target="_self">可视光源Q红光源Q?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/guanggonglvji" target="_self">光功率计</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/PONgonglvji" target="_self">PON功率?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/wendingjiguangguangyuan" target="_self">E_Ȁ光光?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/gu/guanghuaji" target="_self">光话?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/guangxianjiachiqian" target="_self">光纤Ҏ?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/guangxianshibieqi" target="_self">光纤识别?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/kediaoguangshuaijianqi" target="_self">可调光衰减器</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/jiguangcejuyi" target="_self">Ȁ光测距A</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guangtongxunzhuanyeceshiyibiao/guangwangluozongheceshiyi" target="_self">光网l综合测试A</a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanjiancejigaojingxitong/" target="_self">光缆监测及告警系l?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanjiancejigaojingxitong/guanglanjiancexitongyuanduanceshi" target="_self">光缆监测pȝq端试</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanjiancejigaojingxitong/OTDRka" target="_self">OTDR?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanjiancejigaojingxitong/guangkaiguan" target="_self">光开?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanjiancejigaojingxitong/guanggonglvgaojingjiancedanyuan" target="_self">光功率告警监单?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanjiancejigaojingxitong/jijiashigaowendingguangyuan" target="_self">机架式高E_光源</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanjiancejigaojingxitong/guangluzidongqiehuanbaohuxitong" target="_self">光\自动切换保护pȝ</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanjiancejigaojingxitong/qitaguangjianceqijian" target="_self">其它光监器?/a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/chuanshujishujuceshiyibiao/" target="_self">传输及数据测试A?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/chuanshujishujuceshiyibiao/wumaceshiyi" target="_self">误码试?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/chuanshujishujuceshiyibiao/SDH_PDH_ATMfenxiyi" target="_self">SDH/PDH/ATM分析?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/chuanshujishujuceshiyibiao/yitaiwangceshiyi" target="_self">以太|测试A</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/chuanshujishujuceshiyibiao/PMDpianzhenmosesanfenxiyi" target="_self">PMD偏振模色散分析A</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/chuanshujishujuceshiyibiao/dianlanwangluoceshiyi" target="_self">늼|络试?/a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanshigongjiweihugongju/" target="_self">光缆施工及维护工?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanshigongjiweihugongju/guanglanshigonggongju" target="_self">光缆施工工具</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanshigongjiweihugongju/guanglanqingjiegongju" target="_self">光缆清洁工具</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/guanglanshigongjiweihugongju/dianlanshigonggongju" target="_self">늼施工工具</a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/yidongtongxunceshiyibiao/" target="_self">Ud通讯试仪表</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/yidongtongxunceshiyibiao/tiankuixianceshiyi" target="_self">天馈U测试A</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/yidongtongxunceshiyibiao/shepingonglvji" target="_self">频功率?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/yidongtongxunceshiyibiao/pinpufenxiyi" target="_self">频谱分析?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/yidongtongxunceshiyibiao/shepinxinhaofashengqi" target="_self">频信号发生?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/yidongtongxunceshiyibiao/shiliangwangluofenxiyi" target="_self">矢量|络分析?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/yidongtongxunceshiyibiao/jizhanzongceyi" target="_self">基站l测?/a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/tongxunwangluoyouhuachanpin/" target="_self">通讯|络优化产品</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/tongxunwangluoyouhuachanpin/ceshiruanjian" target="_self">试软g</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/tongxunwangluoyouhuachanpin/ceshishouji" target="_self">试手机</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/tongxunwangluoyouhuachanpin/xiangguanceshiyibiao" target="_self">相关试仪表</a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/CATVzhuanyeceshiyibiao/" target="_self">CATV专业试仪表</a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/CATVzhuanyeceshiyibiao/changqiangyi" target="_self">场强?/a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr><tr> <td height="22" align="center" background="/images/cpfl-2.jpg" class="z2"><strong><a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/" target="_self">蓄电池维护设?/a></strong></td> </tr> <tr> <td align="center" background="/images/cpfl-3.jpg"> <table width="92%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="10" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/xudianchiweihuyibiao" target="_self">蓄电池维护A?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/BCLTdianchizaixianchongfangdianshebei" target="_self">BCLT甉|在线充放电设?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/BCSUdianchizaixianrongliangfenxiyi" target="_self">BCSU甉|在线定w分析?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/BCSExudianchirongliangfangdianshebei" target="_self">BCSE蓄电池容量放电设?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/BDCTdianchizuhengliufangdianshebei" target="_self">BDCT甉|l恒放电设?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/SBCTdantidianchihuohuashebei" target="_self">SBCT单体甉|zd讑֤</a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/IBCExudianchizhinenchongdianshebei" target="_self">IBCE蓄电池智能充电设?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/DCLTchongfangdianrongliangceshishebei" target="_self">DCLT充放电容量测试设?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/ACLTjiaoliuzhinenjiafuzaishebei" target="_self">ACLT交流假负载设?/a></td> </tr><tr> <td width="0"> </td> <td align="left"><img src="/picture/cpfl-4.jpg" width="13" height="12" />  <a href="/a/chanpinzhanshi/xudianchiweihushebei/dianlicaijijiancefangdianshebei" target="_self">电力采集监测攄讑֤</a></td> </tr> <tr> <td height="15" colspan="2"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="3" bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table></td> </table> <table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='2'><tr><td><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1013 align="center"> <TBODY> <TR> <TD class="z2" bgColor=#2b8ad2 height=65 vAlign="center" width=1013 align="middle"> <P>北京安瑞泰通讯技术有限公?<BR><STRONG>各地联络?/STRONG>Q(北京Q?10-88408200 24时咨询热线:13701106859Q?3671221262Q?5811340622 京ICP备案P10038012</P></TD></TR></TBODY></TABLE> </td></tr></table> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = " https://#/hm.js?aa189e073f13c4cbd7c91693fe5b6da1 "; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = " https://#/hm.js?c7710f487a5e601231c3994d79253026 "; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.tabunka-tokyo2020.net/">太粗太长太硬真爽视频,被闺蜜的男人CAO翻了求饶,免费无码又爽又刺激高,免费观看啪啪黄的网站</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>